... بهار؛ تابستان؛ پاییز؛ زمستان؛ و بهار

رهروي نيالوده
تماشاگري آواره
بگذار ديگران هر چه مي خواهند به او بخندند
او زندگي خود را مي كند
بي هيچ نگاه به ديگران
سراپا شادي.

نوشته شده در ساعت توسط خودم| |

اگر مسیح در عصر ما نازل می شد مردم حتی او را به صلیب نمی کشیدند .
او را به چای دعوت کرده به حرف هایش گوش می کردند و سپس او را به باد تمسخر و دروغ و بد دلی و توهین می گرفتند.

نوشته شده در ساعت توسط خودم| |

جنید بغدادی را گفتند : فاضل تر از گریستن دیده ای؟
گفت گریستن بر گریستن.
.

کشف المحجوب

نوشته شده در ساعت توسط خودم| |

دشواری درست فکر کردن
برای اکثریت مردم دست کمی از مته دندان پزشکی ندارد.

 - لئونارد وولف

نوشته شده در ساعت توسط خودم| |


Design By : Night Skin